Om

Immanuelskyrkan

Om Immanuelskyrkan
Vi vill vara en öppen och välkomnande kyrka. Vi önskar att människor verkligen känner att det här är en plats där man utvecklas i sitt förhållande med Gud tillsammans med andra. Vi vill vara en kyrka där vi kan göra skillnad. Vi tycker att det ska vara meningsfullt och givande för hela familjen att komma till kyrkan. Immanuelskyrkan är Guds boning och, även om Gud är med oss var vi än är, så är det i gemenskapen med varandra och med Gud som något alldeles speciellt kan hända.

Historik

Så började det

Svenska Missionsförbundet bildades 1878. Redan tio år tidigare kom en ung bokhandlare vid namn Otto Hallbeck till Trelleborg. Han hade en levande kristen tro och genom hans ledning bildades Gylle Missionsförening hemma hos Truls Jönsson i Gylle den 27 juni 1868. I protokollet för nämnda datum, § 1, kan vi läsa: ”Flera personer från Gylle, Kyrkoköpinge och Trelleborg samt kringliggande socknar hade kommit tillsammans för att överlägga om bildandet av en förening mellan de kristna på orten, och beslöt de närvarande bilda sig till en sådan förening med ändamål att söka befrämja Guds rikes utbredande inom och utom kristenheten och att dess namn skulle vara Gylle Missionsförenig.” Några månader därefter antog Gylle Missionsförening sina stadgar på ett allmänt möte i Gislöv.

untitled

Den 8 april 1885 bildade tjugo personer Trelleborgs Stads Missionsförening som till att börja med hade sin verksamhet i Postmästarlokalen på Algatan. Tre år senare flyttades verksamheten till Godtemplargården på Nygatan, ungefär där som nuvarande brandstation finns belägen, Men vid ett tillfälle då en amerikansk predikant var på besök, reagerade en godtemplare så kraftigt att han avbröt predikan. Denna händelse blev upphov till att ta beslutet att bygga en egen kyrka. En kyrkbyggnadsfond bildades 1891 och året efter beslutades att köpa en tomt på Nygatan (nuvarande plats). Priset för tomten var 550 kronor. Byggmästare Weinberg anlitades som arkitekt och entreprenör för kyrkbygget som beräknades kosta 6 000 kronor.

 

Invigning av kyrkan

Den 15 oktober 1893 var det dags att inviga den nya kyrkan. Före invigningen togs ett beslut om en särskild offerdag då var och en uppmanades att ge en dagsinkomst till avbetalningen av byggnadslånet. 1899 byggdes kyrkan ut och invigdes den 15 oktober samma år. Vid invigningen fick kyrkobyggnaden namnet Immanuelskyrkan. Efter en genomgripande restaurering och tillbyggnad återinvigdes Immanuelskyrkan 1960. Församlingens ungdomar skänkte en ny piporgel som samtidigt togs i bruk. Datumet för invigningen denna gång var dock den 16 oktober.

 

Trelleborgs Missionsförsamling

Gylle Missionsförening och Trelleborgs Stads Missionsförening gick 1920 samman till en församling med namnet Trelleborg-Gylle Missionsförsamling. 1943 ändrades namnet till det nuvarande Trelleborgs Missionsförsamling.

 

Ungdomsarbete

Två ungdomsföreningar bildades 1894: Trelleborgs Kristliga Ynglingaförening och Trelleborgs Kristliga Jungfruförening. De båda föreningarna gick 1899 samman under namnet Trelleborgs Kristliga Ungdomsförening. 1938 kom ungdomsarbetet att kallas Våra Pojkar (VP) och Våra Flickor (VF). I våra dagar bedriver SMU i Trelleborg en verksamhet för nyingar och scouter.


Församlingskonstitution

Trons grund och innehåll är en bibelteologisk inledning till församlingens konstitution, som
består av Grundsatser och Kyrkoordning för Svenska Missionskyrkan samt Församlingsordning
och Församlingsstadgar antagna av Trelleborgs Missionsförsamling vid årsmöte den 1 februari

2003.

Församlingsordning

Trelleborgs Missionsförsamling har antagit följande församlingsordning för att beskriva

församlingens liv, inriktning och mål.

Församlingen

Församlingen är Guds skapelse och en gemenskap av dem som blivit lemmar i Kristi kropp
genom tro. Församlingen är kallad att vara Kristi synliga kropp. Bara Gud vet vilka som i sanning
tillhör Guds folk.
Församlingen är en del av Svenska Missionskyrkan och delar den församlings- och kyrkosyn som
grundsatser och kyrkoordning ger uttryck för.
Församlingen som livsgemenskap uttrycks med olika bibliska bilder:

– grenar, som hör ihop med och hämtar sin kraft från vinstocken (1)
– lemmar i en och samma kropp, där Kristus är huvudet för kyrkan (2)
– levande stenar i ett husbygge, där Kristus är hörnstenen och apostlarna och profeterna grunden (3)
– ett Guds eget folk, som äger medborgarskap och har sitt hem hos Gud (4)
– de som hör till Vägen (5)

Församlingen blir synlig när människor samlas till gudstjänst kring Guds ord och sakramenten i
trohet mot den apostoliska tron. Denna gemenskap är till för hela Guds värld.
Församlingen är kallad att vara ett tecken på Guds vilja om mänsklighetens kommande enhet och
vill därför göra mångfalden tydlig: kvinnor, män och barn, alla med olika gåvor. Gemenskapen
berikas när olika erfarenheter, skilda tolkningar av Bibeln och självständiga ställningstaganden i
fråga om trons konsekvenser i livet delas i ödmjukhet, öppenhet, kärlek och omsorg. Var och en
tjänar i församling och omvärld utifrån sina förutsättningar.

Centrum och kraftkälla
Jesus Kristus som korsfäst, död och uppstånden är församlingens centrum. Den lever och verkar
av Guds ord, sakramenten samt gemenskapen kring Kristus, både som samlad och som utsänd i
världen. Den samlade församlingen hämtar sin kraft i gudstjänsten: lovsång till Guds ära, bön,
bekännelse, upprättelse, Guds ords predikan, dop och nattvard samt förbön för andra. Mötet med
den Helige och gemenskapen med Guds folk sänder församlingen till vardagens gudstjänst med
ord och handling bland medmänniskorna (6).

Uppgift
Församlingen finns i världen och för världen. Genom Guds mission, vittnesbörd, tjänst och
gemenskap, uttrycker församlingen Kristi närvaro och delar människors liv på den plats där den
verkar.

Församlingen lever i denna mission genom:
– evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,
– diakoni, att möta alla med kärlekens handlingar
– gemenskap, att resa tecken på helhet i en splittrad värld, med glädje över livet och i förväntan
och hopp på Guds framtid.

Församlingen är en hela livets kyrka och vill möta människors behov i alla åldrar och skilda
livssituationer. Församlingen sänds till hela skapelsen. I missionens möten med andra kyrkor, samhällen och
kulturer berikas den egna förståelsen av evangeliets rikedom och mångfald. Då vidgas tro och
ansvar. Församlingen vill arbeta för enhet med andra kristna på samma ort genom gemenskap i
gudstjänstliv, nattvard, evangelisation och diakoni. Församlingen har del i Svenska
Missionskyrkans mission över alla gränser.

Därför vill församlingen:
– visa vägen till tro på Jesus Kristus och inbjuda till livsgemenskap med honom i församlingen
samt dela hela kyrkans uppgift att föra evangelium till alla folk,
– leva i vardagen, i arbetsliv och samhälle, hävda allas lika värde, värna rätten och avslöja
orätten, uppmuntra till delaktighet i samhället, bidra till utjämning av världens resurser samt
ansvara för och förvalta Guds skapelse,
– gestalta en gemenskap, öppen för alla, samt vara försoningens redskap i omgivningen och i hela
Guds värld.

Dopet in i Kristus
Dopet till Kristus är en Guds gåva som tas emot i tro. Försam1ingen erbjuder med sin öppenhet
för Guds handlande i olika doptraditioner såväl dop av barn som dop på grund av personlig
bekännelse. Den vill hjälpa människor att förnya det egna dopets gåva och löfte samt att leva i sitt
dop.

Barn döps i församlingen på föräldrarnas önskan, buret av gemenskapens bekännelse. Det sker
under bön och förhoppning om att barnet skall växa i tro och själv bejaka sitt barnaskap hos Gud
genom medlemskap i församlingen.
Barn välsignas i församlingen på föräldrarnas önskan. Det sker under bön och förhoppning om att
barnet skall växa i tro och själv bejaka sitt barnaskap hos Gud genom dop och bli medlem i
församlingen.
Församlingen delar ansvaret med föräldrarna för barnets kristna undervisning. Många barn delar
församlingens liv utan att ha anknytning till den genom familjen. Församlingen söker en levande
dialog med föräldrarna.

Medlem i församlingen
Alla, som söker sig närmare Kristus i bön och samtal, i gudstjänst eller i kärlekens gärningar
bland medmänniskorna, hör till församlingens gemenskap och omsorg. Alla är på väg och delar
erfarenheterna av sökande, växt och upptäckt av hur Gud uppenbarar sig bland människor.
Församlingen består av dem som i tro och förväntan svarar ja på Guds inbjudan till det nya livets
gemenskap. Den personliga tron kan uttryckas på olika sätt vid skilda tider och åldrar. Detta är
uttryck för att det kristna livet och tron hålls samman av sitt centrum, Jesus Kristus, och inte av
sina gränser.
Församlingen inbjuder som medlem var och en som vill bekänna Jesus Kristus som Herre och
Frälsare. För den kristna kyrkan är dopet och tron historiskt och ekumeniskt vägen in i
församlingen. Dopet är Guds gåva, som församlingen erbjuder. Den personliga bekännelsen till
Kristus är människans svar på Guds inbjudan.
Den som vill bli medlem i församlingen samtalar om tro, dop och församlingsgemenskap med
församlingsföreståndaren, som för in namnet i församlingsboken och meddelar församlingen. Ny
medlem hälsas i regel välkommen i församlingen i samband med gudstjänst.
Då medlem kommer med flyttningsintyg från annan församling, antecknar
församlingsföreståndaren medlemskapet i församlingsboken och meddelar församlingen. Medlem
som flyttar från församlingen meddelar detta till församlingsföreståndaren, som utfärdar
flyttningsintyg till den nya församlingen.

Medlem som önskar utträda ur församlingen meddelar detta i samtal med
församlingsföreståndaren. Församlingen kan skilja den medlem från sig som uppenbart splittrar
eller skadar gemenskapen. Detta kan endast ske efter samråd med distriktsföreståndaren. Den
som skilts från församlingen skall också i fortsättningen omfattas av dess förbön och omsorg (7).

Arbetsformer och organ
Församlingens uppgift tar sig uttryck i olika arbetsformer. Gemenskapen i församlingen är viktig.
Medan huvudgudstjänsten inriktas på att vara ett möte för hela mångfalden, har församlingen
också andra mötesplatser, som öppnar för närhet och relationer i olika grupper.
I gudstjänsten uttrycks församlingens önskan att vara en kyrka för hela livet. Där återspeglas
livets rytm i tacksägelse och i förbön från livets början genom vägval, i glädje och i sorg, till dess
slut. Församlingen erbjuder vigsel och begravning som offentlig gudstjänst eller som enskild akt.
Församlingen erbjuder undervisning i kristen tro till stöd för trons växt, vägval och mognad. Ett
särskilt ansvar har den för dem som döpts eller välsignats i församlingen samt för alla som finns
med i dess gemenskap och omsorg. När det gäller barn delar församlingen det ansvaret med
föräldrarna. Församlingen kan erbjuda församlingsfadder.
Konfirmationsundervisningen är ett av flera uttryck för detta erbjudande, där församlingen och
konfirmanderna delar med sig av sitt liv, sin gemenskap och sin tro. Då ges också tillfälle att i tro
bekräfta eller ta emot dopet och bli medlem i församlingen.

Diakonin är en del av den kristna församlingens liv och mission. Församlingen vill tjäna
medmänniskor i hem och grannskap, i arbetsliv och samhälle. Ett uttryck för detta är arbetet med
barn och unga. Omsorg och tjänst bland medmänniskorna och i samhället hålls levande både i
församlingens gudstjänstliv och i enskilda människors vardag.
Församlingens arbete bland barn och unga anförtros åt SMU i Trelleborg och utformas med
utgångspunkt i bekännelsen ”Jesus Kristus är Herre”. Alla som deltar i SMU:s arbete hör till
församlingens gemenskap och omsorg. Församlingen uttrycker delaktighet i sitt arbete med barn
och unga genom offer, förbön och aktiv medverkan. Ledaruppgiften i olika grupper hör till de
områden där församlingen tydligt bör känna ansvar. I församlingens liv utgör SMU en väsentlig
del. Församlingen söker olika former för samhörighet och medansvar. Den har ett särskilt ansvar
att ta fasta på unga människors tankar om hur församlingens liv och arbete skall utformas.

Församlingen kan indelas i mindre grupper, där närmare kontakt och gemenskap inom
församlingen underlättas. Ledarna för dessa, som väljs av församlingen, kan i samråd med
församlingsföreståndaren ordna tillfällen till möten för samtal och samlingar kring Ordet och
bönen. Grupperna kan också vara en form för arbetsgemenskap inom församlingen och ett forum
inför församlingsmötet.

Allas tjänst
Församlingsmötet är församlingens högsta beslutande organ. Det uttrycker allas möjlighet till
inflytande och medansvar i demokratiska former. Församlingen söker vägar att fördjupa denna
delaktighet. Som uttryck för allas delaktighet utser församlingen styrelse, vice församlingsföreståndare,
nattvardstjänare, ledare för olika grupper samt människor till andra uppdrag efter de behov som
finns. Styrelsen skall tillsammans med församlingsföreståndaren planera och leda församlingens
arbete. De som väljs att tjäna och svara för församlingens helhet i gudstjänst,
församlingsgemenskap och omvärld på olika sätt, avskiljs för dessa uppgifter genom förbön i
gudstjänst (8).

Församlingens och Svenska Missionskyrkans ekonomi samt dess medansvar för mission bygger
på Guds folks gemensamma ansvar. Förutsättningarna för ansvaret kan skifta med
levnadsförhållanden under olika perioder av livet. Det är en grundhållning, att alla bidrar utifrån
sina möjligheter. Gemenskapen är fri, men uppgiften bärs tillsammans. Offrandet sker i former
som församlingen och Svenska Missionskyrkan anvisar.

Särskild tjänst
Gud har också utrustat och kallat människor till särskilda tjänster i församlingen. Deras uppgift är
att stärka allas uppdrag och svara för mångfald och enhet i församlingens liv och uppgift. Genom
ordination av kvinnor och män till pastorer och diakoner har Svenska Missionskyrkan bekräftat
den kallelse dessa fått av Gud att vara Kristi tjänare i församlingen. I ordinationen ber kyrkan
som samlad gemenskap om Andens gåva och Guds välsignelse. Där ges behörighet till tjänst i
församlingarna.

Församlingen väljer och kallar pastor och diakon enligt de ordningar som församlingens stadgar
föreskriver. Detta sker efter samråd med distriktsföreståndaren, som företräder Svenska
Missionskyrkans församlingsråd. Genom installation mottar församlingen pastor och diakon som
Kristi tjänare i församlingen. I kallelsebrevet anges om tjänsten som pastor är förenad med
uppgiften som församlingsföreståndare.
Pastorn är Kristi tjänare i i församling och samhälle med uppgift att samla och bygga upp Kristi
kropp, förkunna Ordet, förvalta sakramenten, utöva själavård och leda församlingens liv i
gudstjänst och mission (9).
Diakonen är Kristi tjänare i församlingen med uppgift att uttrycka församlingens kallelse till
tjänst i världen. Genom delaktighet i samhället och med blick för enskildas nödsituation, gör
diakonen sambandet tydligt mellan gudstjänst och tjänande i kyrkans liv och omvärld (10).
Pastor har i samband med ordinationen avgett löfte om tystnadsplikt för det som anförtros under
bikt och i enskild själavård. Diakon har avgett tystnadslöfte om sådant som anförtros i
själavårdande samtal eller rör människors personliga förhållanden. Dessa löften aktualiseras vid
installationen.

Pastorns uppgift är att
– förkunna Guds ord, undervisa, döpa, leda nattvarden samt andra akter i församlingen som
barnvälsignelse, vigsel, begravning,
– utöva själavård, ta emot bikt och förmedla avlösning,
– föra församlingsboken, aktualisera medlemskapet och så långt som möjligt hålla personlig
kontakt med medlemmarna och med dem som finns i församlingens gemenskap och omgivning,
– förbereda och ansvara för gudstjänstlivet,
– ha tillsyn över och omsorg om hela församlingens liv,
– i bön och förbön bära sin församling och andra män-niskor inför Gud,
– tillsammans med styrelsen planera och leda församlingens arbete och i förekommande fall
representera församlingen,
–arbeta för församlingens närvaro i det omgivande samhället,
– följa församlingens utveckling särskilt med hänsyn till dess framtid, till andra församlingar på
samma ort och till det omgivande samhället,
– verka för Kristi kyrkas synliga enhet på den ort församlingen arbetar.

Diakonens uppgift är att
– ha ett särskilt ansvar för församlingens diakonala arbete
– förmedla Guds ord, samt i bön och förbön bära församlingen, dess medlemmar och andra
människor inför Gud
– medverka till att församlingens kallelse att vara tjänare i världen hålls levande, följa
samhällsutvecklingen och vara lyhörd för människors behov
– medverka i församlingens undervisning och ansvara för omsorg och utveckling av medhjälpare
i diakonin
– uppsöka och hålla personlig kontakt, särskilt med människor som är sjuka, ensamma eller som
drabbats av livskriser och sorger samt ha själavårdande samtal
– dela ut nattvarden bland dem som har svårt att deltaga i gudstjänsten.

Noter till Församlingsordning
1 Joh 15:1–10
2 Rom 12:4–5
3 Ef 2:20–22, 1 Pet 2:4–5
4 1 Pet 2:10
5 Apg 9:1–2, 24:14
6 1 Kor 15:14
7 Matt 18:15–17
8 Apg 14:23
9 Apg 20:28, 1 Pet 5:2–3
10 Apg 6:2–6

 

Församlingsstadgar
§ 1. Trelleborgs Missionsförsamling
A. Trelleborgs Missionsförsamling är en del av trossamfundet Svenska Missionskyrkan och delar
den kyrko- och församlingssyn som grundsatser och kyrkoordning ger uttryck för samt de
huvudlinjer som anges i Trons grund och innehåll. Församlingen tar ansvar för
kyrkokonferensens beslut efter sina förutsättningar och möjligheter. I församlingsordningen
beskrivs närmare församlingens mål, inriktning och liv samt de ordningar som gäller.

B. Församlingen verkar med utgångspunkt i Trelleborg.

C. Församlingens organ och tjänster är:
– Församlingsmötet
– Församlingens styrelse
– Församlingsföreståndaren

§ 2. Medlemskap

A. Medlemskap i församlingen grundas på viljan att följa Kristus enligt vad som sägs i
församlingsordningen.
B. Medlem kan utträda ur församlingen. Församlingen kan, enligt den ordning som beskrivs i
församlingsordningen, utesluta medlem.

§ 3. Församlingsmöte
A. Församlingsmötet är församlingens högsta beslutande organ, där varje närvarande medlem har
en röst. Rösträtt kan inte överlåtas.
B. Församlingsmöte sammankallas av styrelsen eller då minst 1/10 av församlingens medlemmar
begär det. Det sker på tid som församlingen eller styrelsen beslutar. Församlingsmöte kungörs
minst två veckor i förväg. Skall fråga om kallelse av pastor eller diakon, eller fråga av större
ekonomisk vikt behandlas, utsänds kallelse senast fyra veckor före tiden för mötet. Ärendets art
skall då anges i kallelsen.

C. Förslag för behandling i församlingsmöte kan lämnas av medlem till styrelsen senast fyra
veckor före mötet och till årsmötet senast sex veckor före. Förslag som rör den andliga vården
lämnas till församlingsföreståndaren.

D. Församlingsmötet fattar beslut med enkel majoritet. Gäller frågan kallande av pastor eller
diakon, ändring av stadgar eller upplösning av församling, köp eller försäljning av fast egendom
eller annat större ekonomiskt åtagande fattas beslut med 2/3 majoritet. Vid lika röstetal gäller den
mening som ordföranden biträder, utom vid val, då frågan avgörs genom lottning. Beslut fattas i
öppen omröstning där inte stadgarna anger annat eller om mötet beslutar annat för viss fråga.

E. Årligen är ett församlingsmöte årsmöte, som skall hållas senast den 1 mars på dag som
styrelsen bestämmer. Till årsmöte kallas minst fyra veckor innan årsmötet skall hållas.

F. Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare för årsmötet.
2. Val av två justerare att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.
3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
4. Föredragning av verksamhetsberättelse samt årsredovisning för föregående
verksamhetsår.
5. Revisorernas berättelse.
6. Ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Val av församlingens ordförande för ett år.
8. Val av övriga ledamöter i styrelsen.
9. Val av vice församlingsföreståndare.
10. Val av två revisorer och ersättare för dessa.
11. Beslut om budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
12. Bekräftelse av SMU:s val av ungdomsråd och ledare.
13. Val av övriga tjänster och uppgifter inom församlingens olika arbetsgrenar.
14. Val av ombud till Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens och distriktets årsmöte.
15. Val av valberedning.
16. Till årsmötet inkomna ärenden.

§ 4. Styrelse
A. Styrelsen har att, tillsammans med församlingsföreståndaren, leda och ansvara för
församlingens verksamhet i enlighet med församlingsordningen och församlingsmötets beslut.
B. Styrelsen består av ordföranden samt åtta ledamöter. Ledamöterna väljs på två år. Halva
antalet väljs varje år. Om kandidaterna är fler än de som skall väljas görs valet med sluten
omröstning.
C. Församlingsföreståndaren, vice församlingsföreståndaren samt en representant för
ungdomsrådet har rätt att delta i styrelsens överläggningar och få sin särskilda mening antecknad
till protokollet.
D. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör samt de övriga funktionärer som kan behövas.
Styrelsen har rätt att delegera beslut. Styrelsens funktionärer är också församlingens.
E. I styrelsens uppgifter ingår att
– tillsammans med församlingsföreståndaren planera och leda församlingens arbete,
– verkställa församlingsmötets beslut,
– ansvara för församlingens ekonomiska förvaltning,
– förbereda kallelse av pastor, diakon och övriga tjänster,
– ha arbetsgivaransvar för församlingens anställda,
– lämna statistiska uppgifter till Svenska Missionskyrkan.
F. Styrelsen får inte utan beslut i församlingsmöte uppta lån, förvärva eller avyttra fast egendom
eller på annat sätt ikläda församlingen ekonomiskt åtagande av större omfattning.
G. Riktlinjer beträffande upplåtelse av kyrkorum fastställs av styrelse och
församlingsföreståndare tillsammans.
H. Styrelsen eller den/de styrelsen utser har rätt att teckna församlingens firma.
I. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då församlingsföreståndaren eller
minst en tredjedel av styrelsens ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig då mer än halva
antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas i öppen omröstning, utom då ledamot begär sluten
omröstning för viss fråga. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder utom vid
val, då frågan avgörs genom lottning.

§ 5. Församlingsföreståndare
A. För församlingen skall finnas en föreståndare som är församlingens andliga ledare.
B. Församlingsföreståndaren skall tillsammans med styrelsen planera och leda församlingens
arbete i enlighet med församlingsordningen och församlingsmötets beslut.
Församlingsföreståndarens särskilda uppgifter beskrivs i församlingsordningen.
C. Till församlingsföreståndare väljs och kallas pastor som ordinerats eller mottagits för tjänst
inom Svenska Missionskyrkan efter samråd med distriktsföreståndaren.

§ 6. Valberedningen
A. Valberedningen skall förbereda val av funktionärer vid årsmötet, val av styrelse och revisorer
samt övriga val till olika tjänster och uppdrag efter de behov som finns.
B. Varje medlem kan föreslå kandidater till styrelsen och andra uppdrag. Sådant förslag bör
lämnas till valberedningen senast två veckor före det möte då valet skall ske.

§ 7. Räkenskaper och revision m m
A.Församlingens räkenskapsår är från 1/1 till 31/12.
B. Räkenskaper och förvaltning skall granskas av två revisorer som utses av årsmötet.
C. Vid församlingsmöte och styrelsens sammanträden förs protokoll som justeras av mötets
ordförande och särskilt utsedda justerare.

§ 8. Barn- och ungdomsarbete
A. Församlingens arbete med barn och unga anförtros åt SMU i Trelleborg. För SMU gäller
särskilda stadgar.

§ 9. Upplösning av församlingen
A. För upplösning av församlingen krävs samstämmiga beslut vid två på varandra följande
församlingsmöten, varav ett årsmöte. Mellan mötena skall minst sex månader förflyta. Sådant
beslut skall fattas med 2/3 majoritet.
B. Vid upplösning övergår äganderätten till församlingens egendom till Svenska Missionskyrkan.

§ 10. Ändring av stadgar och församlingsordning
A. Ändring av stadgar och/eller församlingsordning kan ske genom samstämmiga beslut av två
på varandra följande församlingsmöten varav ett årsmöte. Sådant beslut skall fattas med 2/3
majoritet.
B. Förslag om ändring av stadgar skall inlämnas till styrelsen minst två månader före årsmötet.
Styrelsen skall, med eget yttrande överlämna förslaget till församlingen.
C. Sådan ändring av församlingsordning eller stadgar som berör Svenska Missionskyrkans
församlingssyn samt stadgarnas § 9 skall underställas Svenska Missionskyrkans styrelse för
yttrande.

Ovanstående Församlingskonstitution har fastställts genom samstämmiga beslut vid två på
varandra följande församlingsmöten. Besluten togs dels vid församlingsmöte den 24 november
2002, dels vid årsmötet den 1 februari 2003.
Församlingsordningen träder i kraft från och med den 1 februari 2003 vilket nedan intygas av
Trelleborgs Missionsförsamlings för datumet tillförordnade ordförande.

____________________________________

Göran Josephson, ordförande